تولید انواع جدول های مدادی ، کنگره ، هخامنش ، فروهر ، هلالی و آبشاری در رنگ های متنوع .